Regulaminy

Regulamin Karnetów Viva-Derm sp. z o. o. sp. k.

dla klientów indywidualnych

 

§1

Definicje

 

1. Viva-Derm: Viva-Derm sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 403, posiadająca numer KRS: 0000446153, firma wystawiająca Karnet.

2. Nabywca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabywa Karnet od Viva-Derm w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

3. Usługa: zabieg na twarz lub ciało znajdujący się w ofercie Viva-Derm dostępnej na stronie internetowej www.viva-derm.pl oraz w cenniku zabiegów. Karnet: seria wybranego zabiegu wykonywanego w odstępach czasowych, rekomendowanych przez pracownika Viva-Derm, wystawiona imiennie na Nabywcę.

 

§ 2

Warunki ogólne

 

1. Viva-Derm zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karnetu i do przyjmowania go do realizacji w Viva-Derm.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Viva-Derm środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karnetu.

3. Karnet może być zrealizowany wyłącznie na wykonanie Usługi dostępnej w Viva-Derm.

4. Karnet nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

5. Viva-Derm nie ponosi odpowiedzialności za Karnet, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

6. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Viva-Derm z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karnetu.

7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Viva-Derm z tytułu niewykorzystanej Usługi w czasie ważności Karnetu.

8. Nabyty Karnet nie podlega zwrotowi.

9. Na karnecie wskazane są następujące informacje:

a) imię i nazwisko Nabywcy,

b) liczba zabiegów, za które zapłacił Nabywca,

c) nazwa zabiegu, który obejmuje Karnet,

d) cena Karnetu po uwzględnieniu obowiązujących rabatów,

e) data wystawienia Karnetu

f) data ważności Karnetu,

g) pieczęć wystawcy Karnetu, tj. Viva-Derm.

 

§ 3

Zasady sprzedaży i realizacji Karnetu

 

1. Karnet może być zrealizowany wyłącznie na jeden rodzaj Usługi wybranej przez Nabywcę tj. albo któryś z dostępnych zabiegów na twarz, albo któryś z dostępnych zabiegów na ciało. 

2. Przed realizacją Usługi Nabywca przedstawia w recepcji Viva-Derm Karnet.

3. Nabywca i/lub inna osoba korzystająca z zabiegu winien uprzednio poinformować  pracownika Viva-Derm o ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych uniemożliwiających wykonanie Usługi.

4.  Realizacja Usługi może być wykonania jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu na Usługę w recepcji Viva-Derm.

5. Każdorazowe skorzystanie z Usługi będzie odnotowane na Karnecie i potwierdzone datą realizacji usługi, podpisem pracownika Viva-Derm oraz pieczęcią Viva-Derm.

6. Zapisów na Karnecie dokonuje wyłącznie uprawniony pracownik Viva-Derm.

7. Viva-Derm ma prawo odmówić sprzedaży Karnetu na Usługę, jeśli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do jej wykonania.

8. Viva-Derm ma prawo odmówić zrealizowania Karnetu gdy:

a) upłynął termin ważności Karnetu,

b) uszkodzenia Karnetu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Karnecie,

c) zapisów na Karnecie dokonała osoba do tego nieuprawniona,

d) istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do wykonania zabiegu objętego karnetem.

 

§ 4

Rozliczenia i reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Usługi przy użyciu Karnetu będą rozpatrywane przez Viva-Derm po złożeniu pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Viva-Derm, w godzinach pracy centrum.

3. Viva-Derm nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z Usługą, powstałe z winy Nabywcy bądź też w wyniku zatajenia przez niego

istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych.

4. Podstawą uznania reklamacji Usługi jest przedłożenie przez Nabywcę Karnetu za wykonaną Usługę objętą reklamacją.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1. Nabywca i/lub inna osoba korzystająca z zabiegu wraz z otrzymaniem Karnetu oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Nabywca i/lub inna osoba korzystająca z zabiegu poprzez realizację Karnetu potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Wydanie Karnetu stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w recepcji Viva-Derm oraz na stronie internetowej www.viva-derm.pl. Centrum ma obowiązek okazania i zapoznania Nabywcy z Regulaminem, na każde jego żądanie.

5. Viva-Derm zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana nie ma wpływu na sposób wykonywania Usług objętych zakupionym wcześniej Karnetem.