Medycyna estetyczna Warszawa – VIVA DERM

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Informujemy że, Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Viva-Derm Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 403, numer telefonu: +48691669348, e-mail: centrum@viva-derm.pl (dalej: „Administrator”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  • świadczenia na Państwa rzecz usług znajdujących się w ofercie Administratora,
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi ze świadczenia na Państwa rzecz przedmiotowych usług,
  • wykonania przez Administartora obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów związanych z realizacją usług, na Państwa rzecz, które to obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wymienionych powyżej celach odpowiednio na podstawie przesłanki:
  • niezbędności do zrealizowania umowy, której jesteście Państwo stroną, czyli art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
  • niezbędności do zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na obronie przed roszczeniami i dochodzeniu ich, czyli art. 6 ust. 1 f) RODO;
  • niezbędności do wykonania przez administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czyli art. 6 ust. 1 c) RODO.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; jak również podmiotom, które świadczą Administratorowi usługi, w szczególności usługi prawne, informatyczne, księgowe. Państwa dane osobowe będą przechowywane w wymienionych powyżej celach odpowiednio:
  • przez czas trwania i realizowania na Państwa rzecz usług Administratora;
  • do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczenia przedmiotowych usług;
  • do upływu okresu, przez jaki Administrator zobowiązany jest archiwizować dokumnety na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody (jeśli dane są przetwarzane na podstawie przesłanki zgody), a także prawo do przenoszenia danych – które to prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: centrum@viva-derm.pl Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do świadczena na Państwa rzecz usług znajdującyh się w ofercie Administratora, a brak ich podania spowoduje brak możliwości świadczenia tych usług na Państwa rzecz.